2019-2020 ўқув йили учун таклиф этилаётган магистрлик диссертация мавзулари

Тақдим этилаётган қуйидаги магистрлик диссертация мавзулари университетнинг 2018 йил 20 августдаги 596-сонли буйруғига асосан мутахассислик кафедраларида фаолият юритаётган фан номзоди (PhD) ва фан доктори (DSc)лар томонидан тақдим этилган, кафедраларда, факультетларда ва Илмий-услубий кенгашда муҳокама қилинган ва тасдиқланган.

190 та

Мавзулар

192 та

Магистрантлар

106 та

Танланди

Йўриқнома Календарь иш режа Руководство Календарный план работы
# Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи Танланди / Танланмади
1 Designing materials in teaching vocabulary using iSpring QuizMaker program 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Бугунги тезкор ривожланаётган замонда илм-фан, техника ҳам шиддат билан ўсиб бормоқда. Ҳар бир соҳада тараққиёт илгари қадам ташламоқда. Хусусан, илм-фанда ҳам катта ўзгариш-лар, сезиларли ютуқларга эришилмоқда. Ҳар бир фанни янги инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиб талабаларга етказиб бериш бугунги кундаги таълимнинг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Айниқса, 2012 йил 13 декабрдаги ПҚ-1875-сонли қарори қабул қилингандан сўнг мамлакатимизда чет тилларни ўқитишга, ўрганишга бўлган эътибор янада кучайди. Юртимизда чет тилларни ўқитилишида янгича босқич, янгича давр давом этмоқда. Талабалар билимини назорат қилишда фойдаланишлари учун электрон дастур ва тестлар тўплами Танлаш
2 Teaching English idioms for the first year students of nonlinguistic universities 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Тилни тўла эгаллаш, ўз навбатида, машаққатли ва чексиз жараёндир. Бу ишга астойдил бел боғлаган инсон тилда ўзи ўрганиши ва ўзлаштириши керак бўлган сўз, ибора ва нутқ воситаларининг ўрни беқиёс эканлигини ҳис этиб боради. Шу ўринда, чинакам тил соҳиби бўлиш учун нималарга эътибор қаратилмоғи лозим, деган савол туғилиши табиий. Дунё ранг-баранг, кўп қиррали ва сермазмун бўлгани каби тилнинг қирралари ҳам турлича намоён бўлади. Кишиларнинг сўз бойлигига, чиройли иборалар ва ўхшатишлардан фойдаланишига қараб ҳам қандай тил соҳиби эканлигини баҳолаш мумкин. Машғулотларда инглиз тили мақол ва маталларини қўллаш бўйича услубий қўлланма Танланди
3 Implementing games in teaching collocations for the academic lyceum students 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Таълим жараёнига замонавий инновацион технологияларини олиб кириш орқали таълим сифати ва самарадорлигини ошириш даркордир. Хусусан, чет тилини ўрганишда замонавий технологиялардан фойдаланиш-нинг афзалликлари мавжуддир. Тил ўрганиш ва ўқитишда замонавий технологиянинг роли беқиёсдир. Талабаларга инглиз тилини ўргатишда дарсларни замонавий интерактив методлар асосида ўтиш, талабаларга инглиз тилини ўрганишда ва ўргатишда самарали хисоб-ланади Машғулотларда инглиз тили бирикмаларини ўргатиш бўйича услубий қўлланма Танланди
4 Инглиз тилини ўқитишда талабалар коммуникатив компетенциясини такомиллаштиршда коучинг ёндашув 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Коучинг ёндашув хорижий тилларни ўрганиш учун яхлит ёндашув, алоҳида мослаштирил-ган тил ўрганиш стратегияси ҳамда шахсий коучинг машғулотлари билан ўз-ўзини ривожлантириш орқали амалга оширилади. Ўқув жараёнининг ўзига хос белгиларидан бири шундаки, у фақат битта ўқитувчи эмас, балки бутун жамоа, шу жумладан, ўқув режасини тузишга ёрдам берадиган коуч, шу жумладан, қийинчиликларни бартараф этиш, биргаликда муваффақиятга эришиш, зарур бўлганда ўқув жараёнида тил-мураббийлик, мураббийлик, психологик маслаҳатлар, ўқитувчилар ва мураббийлар билан амалий машғулотлар тартиби тўғрисида маълумотлар берилади. “Инглиз тилини ўқитишда талабалар коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга коучинг ёндашув” мавзусида услубий қўлланма яратилади Танланди
5 Академик терминларни ўқитишнинг лингводидактикаси (Буюк Британия ва Америка инглиз тили вариантлари мисолида) 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Академик терминларни ўқитишда Буюк Британия ва Америка инглиз тили варинтларида таҳлил этилади. Бунда инглиз ва америкалик тил вариантларидаги талаф-фуздаги фарқлар, грамматик фарқлар, луғат фарқлари, 33 та инглиз ва Америка сўзлашуви ўртасидаги фарқларни ўқитишнинг лингводидактикаси ёритилади Академик терминлари бўйича луғат яратилади Танланди
6 Юқори синф ўқувчиларга китобхонлик ёрдамида инглиз тилида ўқиб тушиниш кўникмасини ривожлантириш 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Мазкур мавзу хозирги кунда ўта долзарб муаммони ечимига қаратилган бўлиб, давлат томонидан китобхонликни ривожлантириш учун қўйилаётган талабларнинг бажарилишига ечим бўла олади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг инглиз тилида ёзилган асарлар орқали тилни ўрганиши самарали эканлиги ўз исботи топади. Айни кунда чет тилларини ўқитишда турли ҳил инновацион таълим технологиялари, методлари ва шакллари тўлиқ ҳолда келтирилади. Ўқув қулланма ёзилади. Танланди
7 5-9 синф ўқувчиларига инглиз тили ўқитишда АКТдан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Мавзу мактаб ўқувчиларига инглиз тилини ўргатишда ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг фойдали қирраларини очишни кўзда тутади. Хозирги глобаллашув жараёнида ўқувчиларни АКТлар (scratch, script ўйин программалари) ёрдамида инглиз тилини ўқитишнинг афзалликлари тўлиқ ёритилади. 5-9 синфлар учун тил ўргатувчи электрон программалар яратиш Танланди
8 Бошланғич синфларда замонавий педагогик технологиялар ёрдамида инглиз тили лексикасини ўргатиш методикаси 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Бошланғич синфларда ўқувчиларни инглиз тили лексикасини интенсив тарзда ўргатиш чет тилида болаларнинг мулоқотга киришларида илк қадам бўлади. Чет тилида мулоқотга кириш куникмаларини шакллантиришда ёш даврлар психологиясини ҳисобга олиш, замонавий педагогик технологияларнинг таълим жараёнига мунтазам равишда жалб этиш ўз самарсини беради. Методик қўлланма ёзиш Танланди
9 Инглиз тилини ўқитишда талабаларнинг дискурсив компетенциясини такомиллаштириш методикаси 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
Мазкур тадқиқот ишида инглиз тилини ўқитишда талабаларнинг дискурсив компетенциясини ривожлантириш ва такомиллаштириш методикаси ишлаб чиқилади ва амалиётга татбиқ этилади. Ўқув жараёнга яратилган методикани татбиқ этиш Танланди
10 Using tandem method for developing intercultural competence of the b1 learners in bilingual environment 5А111401
Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили)
developing intercultural competence of the B1 learners in bilingual environment on the basis of tandem method and present its scientific justification Электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди