2018-2019 ўқув йили учун таклиф этилаётган магистрлик диссертация мавзулари

Тақдим этилаётган қуйидаги магистрлик диссертация мавзулари университетнинг 2018 йил 20 августдаги 596-сонли буйруғига асосан мутахассислик кафедраларида фаолият юритаётган фан номзоди (PhD) ва фан доктори (DSc)лар томонидан тақдим этилган, кафедраларда, факультетларда ва Илмий-услубий кенгашда муҳокама қилинган ва тасдиқланган.

229 та

Мавзулар

216 та

Магистрантлар

214 та

Танланди

Йўриқнома Календарь иш режа Руководство Календарный план работы
# Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи Танланди / Танланмади
1 Немис тили лексик компетенциясини ривожлантиришда луғатлар билан ишлаш методикаси 5А120102
лингвистика (немис тили)
Юқорида қайд қилинган магистрлик илмий тадқиқот иши ОТМ нинг бошланғич босқич талабаларининг лексик кўникма ва малакаларини ривожлантиришда луғатлардан фойдаланиш усулларига бағишланади. Диссертация кириш, учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Кириш қисмида магистрлик диссертацияси мавзусининг долзарблиги, мақсади, вазифаси ва амалий аҳамияти ҳақидаги масалалар ўз аксини топади. Илмий ишнинг биринчи бобида диссертант томонидан сўзнинг турлари ва маънолари ўрганиб чиқилади ҳамда сўз бойлигини ўстириш билан боғлиқ бўлган масалалар таҳлил қилинади. электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди
2 Немис ва ўзбек тилларида қариндошликни ифодаловчи лексемаларнинг парадигматик ва синтагматик хусусиятлари. 5А120102
лингвистика (немис тили)
Немис ва ўзбек тилларида қариндошликни ифодаловчи лексемалар қиёсий равишда ўрганилмаган. Ваҳоланки, ушбу лексик қатлам ҳар икки халқнинг турмуш тарзи, маданияти ва тарихини тил орқали ўрганишда бир қатор самарали натижалар келтириши мумкин. электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди
3 National type of a women in English and Uzbek poems (on the basis of Jenny Joseph and Marhabo Karimova`s lyrics) 5А120103
Литературоведение (английская литература)
The main problems of the national type of a women in English and Uzbek poems (on the basis of Jenny Joseph and Marhabo Karimova`s lyrics ) will be compared and analyzed electronic dictionaries, polygraphic dictionaries, teaching foreign languages methodic treatments, literary translations and any legal products should be considered Танланди
4 Specific features of an academic travel in American and Uzbek literature (“Pictures from an Institution” by Randall Yarell and “Three roots” by Primkul Kodirov) 5А120105
Литературоведение (английская литература)
The main problems of the specific features of an academic travel in American and Uzbek literature (“Pictures from an Institution” by Randall Yarell and “Three roots” by Primkul Kodirov) will be compared and analyzed electronic dictionaries, polygraphic dictionaries, teaching foreign languages methodic treatments, literary translations and any legal products should be considered Танланди
5 Poetic mastership in English and Uzbek adventure Genre on the basis of “The Jungle Book” by Rudyard Kipling and “Tog`da o`sgan bola” by Okilhon Husan 5А120105
Литературоведение (английская литература)
The main problems of the poetic mastership in English and Uzbek adventure Genre on the basis of “The Jungle Book” by Rudyard Kipling and “Tog`da o`sgan bola” by Okilhon Husan will be compared and discussed electronic dictionaries, polygraphic dictionaries, teaching foreign languages methodic treatments, literary translations and any legal products should be considered Танланди
6 Газета услубидаги сарлавхалар нинг функционал хусусиятлари (инглиз тилидаги реклама эълонлари сарлавхалари мисолида) 5А120201
Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (инглиз тили)
Турли хил функционал услубдаги газеталарнинг сарлавхаларидаги прагматик тахлилларни ўрганиш, кўпгина ўқувчиларга матннинг матнини тушуниш ва тушунтиришга ёрдам беради ва семантик, прагматик, стилистик, грамматик, лексик ва когнитив хусусиятларига оид маълумотларни такдим этади. электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди
7 Инглиз ва ўзбек тили бирликларининг миллий ва маданий хусусиятлари таҳлили 5А120204

Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (инглиз тили)
Инглиз ва ўзбек тилларидаги тил бирликлари туркумининг структуравий, функционал, семантик ва типологик хоссаларини изчил ўрганиш, қиёсланаётган тиллар назарий грамматикасининг муаммоли масалаларини ўрганишга ҳамда ўқитиш жараёнига татбиқ этишда конкрет амалий тавсиялар ишлаб чиқишга ва бу масаланинг моҳиятини тўғри тушуниб олишга хизмат қилади. Ўқув қўлланма ёзиш Танланди
8 Дунёни билишнинг миллий ўзига хослиги ва унинг таржимада берилиши 5А120204
Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (инглиз тили)
Таржимада шакл ва мазмун муносабатини талқин этиш зарурати санъаткор олдига асарнинг бадиий нафосати ва миллий хусусиятини юзага келтирувчи барча лисоний-услубий воситалар вазифаларини ижодий акс эттира оладиган муқобил тил ва нутқ бирликларини танлаш вазифаси қўйилади. Чунончи, муаллиф томонидан фойдаланилган ҳар бир баён ва тафсилот, ҳар қандай сўз ва ибора асосий ғоянинг вужудга келишида муҳим аҳамият касб этадики, асарнинг таркибий қисмини ташкил этадиган бундай бадиий-тасвирий воситаларнинг тўла-тўкис идрок этилиши ва таржимада ижодий қайта яратилишигина мулоқот мақсадига эришиш имкониятини яратади. Ўқув қўлланма ёзиш Танланди
9 Америка-ўзбек фантастикасида техника тараққиёти ва инсон муаммолари. 5А120204
Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (инглиз тили)
Қиёсий адабиётшунослик бугунги кунда жадал ривожланаётган соҳалардан биридир. Чунки миллий адабиётларни қиёсий жиҳатдан таҳлил қилгандагина уларнинг умумий ва хусусий жиҳатлари аниқ кўзга ташланади ва бадиий таҳлилни юзага келтиради. Янги асрдаги техника тараққиёти инсон мушкулини осон қилиши билан бирга қатор муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Мазкур диссертацияда бу муаммолар Америка-ўзбек фантастик асарларида қай даражада ўз аксини топаётганини қиёсий таҳлил қилиш орқали очиб берилади. электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди