2019-2020 ўқув йили учун таклиф этилаётган магистрлик диссертация мавзулари

Тақдим этилаётган қуйидаги магистрлик диссертация мавзулари университетнинг 2018 йил 20 августдаги 596-сонли буйруғига асосан мутахассислик кафедраларида фаолият юритаётган фан номзоди (PhD) ва фан доктори (DSc)лар томонидан тақдим этилган, кафедраларда, факультетларда ва Илмий-услубий кенгашда муҳокама қилинган ва тасдиқланган.

190 та

Мавзулар

192 та

Магистрантлар

106 та

Танланди

Йўриқнома Календарь иш режа Руководство Календарный план работы
# Мавзу Мутахассислик шифри ва номи Аннотация Тижоратлаштириладиган маҳсулот номи Танланди / Танланмади
1 Speech etiquette in different spheres of communication 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
The topicality and the novelty of the suggested topic lie in the fact that a) the research will be done in the framework of an intensively developing science – Pragmalingustics b) it is devoted to the problem of Speech etiquette which is of interest for both theoretical basis of pragmalingustics and practical application since it will help develop speaking skills. Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танланди
2 The multilevel structure of the literary text 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Despite the fact that many researches are concerned with the problems of literary text, there are still some issues which need to be elaborated, namely, pragmatic and cognitive aspects of the literary text. The research is supposed to be both of theoretical and practical value since it will help the student to penetrate into deep semantics of the literary text Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танланди
3 The category of imagery in the literary text 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Imagery is traditionally treated in terms of stylistics. Recent researches prove that there has been growing interest for studying imagery from the cognitive and cultural points of view. The topicality of the suggested topic is accounted for by its relevance to the problems of “Language and Thinking” Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танланди
4 Linguocultural analysis of concept Bird in the English and Uzbek languages 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Тадқиқот қўш концептининг инглиз ва ўзбек тилида қиёсий тадқиқ этишга бағишланади. Ушбу концепт кўплаб лингвомаданиятладрда алоҳида концептуал, маданий ва рамзий аҳамиятга эга. Тадқиқот, ушбу концептнинг инглиз ва ўзбек тилида сатҳлараро вербаллашув хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танлаш
5 Semantic peculiarities of the verbs of sense perception in the English and Uzbek languages 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Тадқиқот инглиз ва ўзбек тилларида сезги феълларнинг семантик хусусиятларини қиёсий аспектда ўрганиш билан боғлиқдир. Тадқиқот қўйидаги муаммоларни, яъни сезги феълларнинг даставвал табиатини аниқлаш, инглиз ва ўзбек тилларидаги ҳис-туйғуларни билдирувчи феълларнинг маънолари ўртасидаги фарқли ва ўхшаш томонларини белгилаш, хамда турли тизимли тилларда, хусусан инглиз ва ўзбек тилларда даражавий ифодасига бағишланиши белгиланмоқда Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танланди
6 Инглиз ва ўзбек тилларидаги афоризмларнинг қиёсий тадқиқи 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Тадқиқот инглиз ва ўзбек тилларидаги афоризмларини қиёсий ўрганиш билан боғлиқдир. Тадқиқот қўйидаги муаммоларни, яъни эркалаш категориясининг даставвал табиатини аниқлаш, кичрайтириш ва эркалаш маънолари ўртасидаги фарқли ва ўхшаш томонларини белгилаш, хамда турли тизимли тилларда, хусусан инглиз ва ўзбек тилларда даражавий ифодаси ва унинг гендер жихатларини фразеологик бирликлар ва паремиялар асосида тадқиқ этишга бағишланиши белгиланмоқда Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танланди
7 Префиксал ясама сўзларнинг структурал-семантик ва номинатив хусусиятлари 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Тадқиқот префиксал ясама сўзларнинг структурал семантик ва номинатив хусусиятларини ўрганиш билан боғлиқдир. Тадқиқот қўйидаги муаммоларни, яъни префиксал ясама сўзларнинг структурал табиатини аниқлаш, уларнинг семантик маънолари ўртасидаги фарқли ва ўхшаш томонларини белгилаш, хамда турли тизимли тилларда, хусусан инглиз ва ўзбек тилларда номинатив хусусиятларини аниқлаш. Ўқув-услубий қўлланмалар яратиш Танлаш
8 Linguocultural aspect of allusive phraseological units in the English language 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
The topicality and novelty of the research are conditioned by following factors: • the research will be done in the framework of cognitive linguistics and linguoculturology, the sciences which at present are in the focus of linguists’ attention; • the research deals with the theory of intertextuality and precedence электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танлаш
9 Linguocultural aspect of toponymical phraseological units in the English language 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
The topicality and novelty of the research are conditioned by following factors: 1) the research will be done in the framework of cognitive linguistics and linguoculturology, the sciences which at present are in the focus of linguists’ attention; 2) the topicality of the suggested topic is accounted for by its relevance to the problems of “Language and Culture” электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди
10 Linguocultural significance of non-equivalent lexicon in S. Maugham’s works 5А120102
Лингвистика (инглиз тили)
Despite the fact that many researches are concerned with the problems of literary text, there are still some issues which need to be elaborated, namely, linguocultural aspect of the literary text. The research is supposed to be both of theoretical and practical value since it will help the student to penetrate into deep semantics of the literary text электрон луғатлар/ полиграфик луғатлар/чет тилни ўқитиш бўйича оригинал методик ишланмалар/бадиий таржималар/ қонунчиликка зид бўлмаган барча турдаги маҳсулот Танланди